Kwart toekomstige windmolens A16 in eigendom lokale gemeenschap

Een ‘green deal’ is ondertekend door 15 potentiële bouwers van windmolens met de gemeenten Breda, Drimmelen, Moerdijk en Zundert en de provincie Noord-Brabant.

In deze overeenkomst bevestigen de ontwikkelaars dat zij samen met de lokale gemeenschap investeren in de omgeving. Van de 30 tot 40 windmolens wordt 25 procent aan de lokale gemeenschap beschikbaar gesteld.

Met het concept van de ‘dorpsmolen’ willen de gemeenten ervoor zorgen dat de opbrengst van de windmolens bijdraagt aan de leefbaarheid en de lokale duurzaamheidsopgave.

In iedere gemeente is of wordt een stichting opgericht die ervoor zorgt dat de opbrengsten van de windmolens goed worden besteed. In overleg met inwoners, belangengroepen en ondernemers stellen zij daarvoor een programma op. Ook bij de financiering van de dorpsmolen kunnen inwoners meedoen. Zij kunnen bijvoorbeeld participeren in een windmolen door obligaties te kopen.

Op verzoek van de 4 gemeenten in het A16-gebied organiseert de provincie de ruimtelijke procedure. Deze moet leiden tot een provinciaal inpassingsplan (bestemmingsplan), dat de bouw van 30 tot 40 windmolens (minimaal 100 megawattpiek), mogelijk maakt in een strook van circa 1 kilometer aan weerszijden van de A16.

Voor de zomer is het onderzoek naar de milieu-effecten (m.e.r.) afgerond. In het najaar nemen Gedeputeerde Staten een besluit over de locaties waar de windmolens komen (het zogenaamde voorkeursalternatief), nadat zij daarover de 4 gemeenteraden en Provinciale Staten hebben geraadpleegd. Vervolgens wordt het voorkeursalternatief uitgewerkt in een inpassingsplan dat vervolgens ter inzage wordt gelegd voor inspraak. Naast de formele inspraakmogelijkheden vragen de provincie en gemeenten de inwoners van het gebied en de dorps- en wijkraden en dorpstafels (via de klankbordgroep) om mee te denken.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!