Voorontwerp inpassingsplan Windpark Bommelerwaard-A2 vastgesteld

Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland hebben het voorontwerp-inpassingsplan Windpark Bommelerwaard-A2 vastgesteld. Op dit voorontwerp is géén inspraak mogelijk. Gelderland gebruikt dit voorontwerp voor overleg met beide gemeenten, waterschap, Rijkswaterstaat en adviseurs.

Het voorontwerp is voor iedereen in te zien en wordt op 18 december aanstaande toegelicht tijdens een inloopbijeenkomst.

Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk voor energietransitie: ‘Voor de omslag naar duurzame energie hebben we óók windenergie nodig. Daarover hebben we bovendien afspraken gemaakt met het Rijk. Als provincie zijn we in dit geval verplicht een inpassingsplan op te stellen. Daarin toetsen wij of de windmolens ruimtelijk inpasbaar zijn en de milieueffecten zorgvuldig en volledig zijn onderzocht. Dat doen we zo open en transparant mogelijk. Vandaar dat we het voorontwerp publiceren en toelichten tijdens een inloopbijeenkomst. Daarbij is het goed te weten dat het indienen van zienswijzen nu nog niet mogelijk is. Dat kan in de volgende fase van het ontwerp-inpassingsplan.’

Gedeputeerde Staten kunnen naar aanleiding van eventuele opmerkingen van de andere overheden en adviseurs het voorontwerp-inpassingsplan aanpassen. Hierna nemen zij, naar verwachting begin 2018, een besluit over het ontwerp-inpassingsplan. De provincie legt het ontwerp-inpassingsplan dan officieel ter inzage. Iedereen kan dan reageren met een zienswijze. Ook wordt de commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) om een advies gevraagd. Na het verwerken van de zienswijzen en het advies van de commissie m.e.r. stelt GS het inpassingsplan op dat voor vaststelling aan Provinciale Staten (PS) wordt aangeboden. Naar verwachting neemt PS medio 2018 daarover een besluit.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!