Bewoners denken mee over netaansluiting windpark boven Waddeneilanden

Bewoners en partijen gaan meedenken over de plannen voor de ondergrondse hoogspanningsverbinding tussen het platform op zee en de aansluiting op een bestaand hoogspanningsstation op land van windpark op zee ‘Ten Noorden van de Waddeneilanden’.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat start samen met TenneT de procedure voor het aansluiten van windpark Ten Noorden van de Waddeneilanden (TNW) op het hoogspanningsnet.  Kortgeleden is de kennisgeving gepubliceerd waarin bewoners en partijen worden uitgenodigd te participeren in de verdere uitwerking.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en TenneT nodigen bewoners en partijen uit mee te denken over de plannen voor de ondergrondse hoogspanningsverbinding tussen het platform op zee en de aansluiting op een bestaand hoogspanningsstation op land. Op deze manier wordt er in de geest van de toekomstige Omgevingswet gewerkt. Het ministerie en TenneT vinden het belangrijk dat iedereen kan bijdragen aan de uitwerking van de plannen voor dit project. In deze vroege fase van het project hebben bewoners en partijen de kans om invloed te hebben op de keuzes die gemaakt worden. Door nu mee te praten en kennis te delen worden na de zomer de meest kansrijke tracés meegenomen in de onderzoeksfase en zijn mogelijke dilemma’s op voorhand bekend. Tot en met 18 april 2019 kan worden gereageerd op het voornemen ‘Net op zee Ten Noorden van de Waddeneilanden’ en het participatievoorstel.

TenneT is in Noord-Nederland op meerdere plaatsen aan het werk met het versterken van het hoogspanningsnetwerk. Dat is nodig omdat er meer duurzame energie opgewekt wordt en er meer transportcapaciteit nodig is. Zowel in Friesland als in Groningen is TenneT actief, bijvoorbeeld met de geplande aanleg van de 380-kilovoltverbinding tussen Eemshaven en Vierverlaten en het aansluiten van windpark Friesland.

Ook ten noorden van de Waddeneilanden is een windpark voorzien, in de nabijheid van het al in bedrijf zijnde Gemini-windmolenpark. Het windpark TNW (totaal 70 tot 100 windmolens) krijgt een vermogen van circa 700 megawatt. De aansluiting bestaat uit: een transformatorplatform op zee en een transformatorstation op land, met elkaar verbonden door een 220-kilovoltkabel. Omdat het gaat om een 220-kilovoltaansluiting, die geen direct onderdeel uitmaakt van het landelijk hoogspanningsnet, is gekozen voor een ondergrondse kabelverbinding. Vanwege de afstand tot de kust zijn er wellicht technische maatregelen op het kabeltracé nodig om de transportcapaciteit van de kabelverbinding ten volle te kunnen benutten.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!