Hoofdlijnen Klimaatakkoord: 18 tot 24 gigawatt windenergie in 2030

Klimaatberaad-voorzitter Ed Nijpels heeft samen met de 5 voorzitters van de sectortafels de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord gepresenteerd, met daarin een belangrijke rol voor windenergie.

35 terawattuur
De leden van de sectortafel Elektriciteit (red. voor windenergie de belangrijkste sectortafel) schrijven ‘een rijk geschakeerd, overwegend decentraal, hernieuwbaar elektriciteitssysteem in 2050 met richting 2030 vooraleerst wind op land en zon-pv’ te voorzien. De ambitie bedraagt de productie van circa 35 terawattuur hernieuwbare elektriciteit op land in 2030. Men schrijft hierover het volgende: ‘Daarbij wordt gewerkt met een techniek-neutrale opgave. Doel is om gemeenten en provincies zo in staat te stellen een goed plan met draagvlak te maken met de regionale energiestrategieën (RES), binnen criteria ten aanzien van kosteneffectiviteit, doelbereik, ruimtelijke inpassing en (impact op) het energiesysteem. Wat dit betekent aan extra vermogen wind of zon ligt daarmee niet op voorhand vast. Eind 2019 is duidelijk hoe de regio’s invulling geven aan de landelijke opgave.’

Toch zijn er in de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord al 2 belangrijke tabellen opgenomen aangaande de hoeveelheid windenergie die in 2030 voorzien wordt:

Productiebronnen (in terawattuur, TWh) Basispakket 49%
(bij 12 TWh extra elektriciteitsvraag)
Wind op zee 49 TWh
Hernieuwbaar op land (> 15 kilowatt) (red. waaronder wind op land) 35 TWh
Overige hernieuwbare opties PM (nader te bepalen)
Totaal 84 TWh

 

Verwachte ontwikkeling aanbod (in gigawatt (GW) en terawattuur (TWh) 2030 (GW) 2030 (TWh)
Wind op zee 12-14 GW 48-59 TWh
Wind op land 6-10 GW 19-29 TWh

Kostprijsreductie: 4,7 eurocent per kilowattuur in 2025
Om deze doelen te realiseren, stellen de partijen van de sectortafel Elektriciteit er gezamenlijk op in te zetten dat de kostprijs van wind op land de komende jaren fors gaat dalen met als doel dat vanaf 2025 hernieuwbare elektriciteit concurrerend wordt met de marktwaarde van de geproduceerde elektriciteit. Onderstaande tabel toont de voorgenomen kostprijsreductie.

Prijs per kilowattuur Wind op land
2020 5,9 eurocent
2021 5,5 eurocent
2022 5,2 eurocent
2023 5,0 eurocent
2024 4,9 eurocent
2025 4,7 eurocent

 (foto: Windunie)

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!