Kabinetsappreciatie Klimaatakkoord: extra groei wind op zee mogelijk boven Groningen

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft de Eerste en Tweede Kamer de kabinetsappreciatie van het voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord toegestuurd. Met de richting die het kabinet in deze appreciatie geeft wordt het gesprek dat de verschillende partijen de komende maanden met elkaar voeren om tot definitieve afspraken voor het Klimaatakkoord te komen verder ingekaderd. Een akkoord is het hiermee nog niet. Met deze kabinetsappreciatie geeft het kabinet vooral het fluitsignaal voor de tweede ronde gesprekken aan de sectortafels en in het Klimaatberaad. Het kabinet vraagt de sectortafels in deze tweede ronde vooral nadrukkelijker in beeld te brengen welke aanvullende maatregelen nog mogelijk zijn. Het kabinet heeft de analyses die het PBL eind vorige maand presenteerde gebruikt om een appreciatie te geven van de voorstellen.

9 gigawatt extra
Over Wind op Zee schrijft Wiebes het volgende: ‘Een eventuele verdere doorgroei van windenergie op zee bovenop de genoemde 11,5 gigawatt (red. vastgelegd in de vervolgroutekaart windenergie op zee 2030) vraagt, voor zover hiervoor nieuwe windenergiegebieden moeten worden aangewezen, een zorgvuldig en integraal afwegingsproces waarin rekening wordt gehouden met andere ruimte vragende functies en waarden van de drukbezette Noordzee, zoals natuur en biodiversiteit, scheepvaart, visserij, militaire activiteiten en aquacultuur. Het kabinet zal in deze kabinetsperiode, op basis van gedegen belangenafweging, extra windenergiegebieden op zee aanwijzen voor een eventuele verdere groei bovenop de al aangewezen gebieden in de vervolgroutekaart wind op zee van 11,5 gigawatt in 2030. Het gebied boven Groningen krijgt daarbij bijzondere aandacht. Daarbij is het uitgangspunt dat deze gebieden uiteindelijk kunnen worden benut indien er voldoende vraag is naar hernieuwbare energie van windparken op zee.’

Subsidieloos
Over de kosten die hiermee gemoeid zijn schrijft Wiebes: ‘Voor windenergie op zee streeft het kabinet ernaar om de parken subsidieloos te realiseren. Het net op zee is de afgelopen jaren, net als de tenders, via de Opslag Duurzame Energie (ODE) gefinancierd. Het voorstel om de infrastructuur op zee, net als de infrastructuur op land, voor de tenders na het Energieakkoord te financieren via de tarieven die de netbeheerder in rekening brengt, past bij het uitgangspunt van het kabinet dat subsidies beperkt en bovendien tijdelijk moeten zijn. Subsidies zijn daarom in eerste instantie niet geschikt voor het structureel financieren van de benodigde infrastructuur. De voorgestelde aanpassing zal wel leiden tot een stijging van de nettarieven voor burgers en bedrijven. Onderzocht en uitgewerkt wordt op welke wijze de financiering kan worden vormgegeven, rekening houdend met zowel de Europese wet- en regelgeving op dit vlak als met de effecten op de lasten.’

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!