Milieueffectrapport Windpark Fryslân ‘goed en volledig’

UTRECHT – De Commissie mer is positief over het milieueffectrapport voor Windpark Fryslân. Zij vindt dat met de nieuwe informatie de milieueffecten goed en volledig beschreven zijn.

Windpark Fryslan, Friesland,
©: Windpark Frysân

In een eerdere versie werd nog geadviseerd om de gevolgen voor watervogels, vooral de Zwarte Stern en Toppereend, nader te onderzoeken en het rapport aan te vullen.

Uit nieuwe informatie blijkt dat als de tiplaagte van de rotorbladen wordt verhoogd, eventuele negatieve gevolgen zijn uit te sluiten. Voor de Zwarte Stern.

Voor de Toppereend acht de Commissie hiervoor nog extra maatregelen nodig. Te denken valt aan het stilzetten van de turbines tijdens risicovolle vliegperiodes en/of het zodanig ontwerpen van de natuurvoorziening dat de voedselsituatie voor Toppereenden verbetert.

 De initiatiefnemer heeft aangegeven deze maatregelen te gaan uitwerken en op korte termijn voor te leggen aan de Commissie.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!