Minister Wiebes: ‘Geen grondvergoeding bij volgende generatie windparken op zee’

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat stelt dat de windindustrie voor de volgende generatie windparken op zee – dus in de nieuwe tenders – geen grondvergoeding hoeft te betalen.

Dit blijkt uit antwoorden van de minister op Kamervragen van Tom van der Lee van GroenLinks.

Op Van der Lee’s vraag of Wiebes zich beseft dat de hoge vergoeding aan het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) ertoe kan leiden dat de windparken Hollandse Kust III en IV niet subsidieloos gerealiseerd kunnen worden, antwoordt de minister als volgt: ‘Bij de voorbereiding van elke tender maak ik een afweging of het gezien de verwachte kosten- en opbrengstenontwikkeling te verwachten is dat er voldoende belangstelling bij marktpartijen zal zijn om deel te nemen aan een subsidieloze tender. Net als bij de succesvol gebleken tender voor de kavels I en II voor Hollandse kust (zuid) verwacht ik dat ook bij deze tender voor de kavels III en IV geen subsidie nodig zal zijn. De kostenstijging als gevolg van de grondvergoeding die aan de Staat moet worden betaald doet daar volgens onze huidige inzichten niet aan af. De vlotte en kostenefficiënte uitrol van wind op zee wordt hierdoor niet belemmerd. De sinds enige jaren toegepaste tendersystematiek heeft bijgedragen aan de forse kostenverlaging voor windenergie op zee, en zal dat ook de komende jaren blijven doen. Ik wijs erop dat de kostenverhoging als gevolg van de grondvergoeding alleen speelt bij de windparken op zee op kavels III en IV bij Hollandse kust (zuid) en bij Hollandse Kust (noord), die ten dele binnen de territoriale wateren liggen, niet bij toekomstige andere windparken.’

Volgens de minister kon de Nederlandse regering ook niet anders dan een grondvergoeding vragen bij windparken Hollandse Kust III en IV. ‘Het is juridisch gezien noodzakelijk om gebruikers van de zeebodem een opstalrecht te geven. Daarop is Europese wetgeving van toepassing. Die bepaalt dat de overheid een marktconforme opstalvergoeding moet rekenen om oneigenlijke staatssteun te vermijden. Daarom is de grond getaxeerd. De taxatie heeft laten zien dat de businesscase voor Wind op zee ruimte biedt om een reële grondvergoeding te betalen.’

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!