Minister Wiebes: tender voor windparken Hollandse Kust (zuid) III en IV eind 2018 open

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft de Tweede Kamer geïnformeerd dat de tender voor de windparken op de kavels III en IV Hollandse Kust (zuid) aan het einde van dit kalenderjaar opengaan.

Gezien de op hand zijnde wijziging van de Wet windenergie op zee, heeft de minister in de afgelopen periode met bedrijven in de windenergiesector gesproken over de opzet van de regeling voor de vergunningverlening. Wiebes hierover: ‘Bij een keuze voor een regeling onder het huidige regime, zou de vergunningverlening weer op basis van een zogenaamde vergelijkende toets plaatsvinden. Met de sector zijn de ervaringen met de vorige tender (red. kavels I en II Hollandse Kust (zuid)) besproken, waarbij ook verbetermogelijkheden aan de orde zijn geweest. Een tender onder het nieuwe regime zou pas plaats kunnen vinden op het moment dat de wetswijziging in werking is getreden en zowel de windsector als ik voldoende tijd hebben gehad om zich op het nieuwe regime in te stellen. Ik verwacht dat dit op zijn vroegst medio 2019 haalbaar is.’

Uit het overleg met de sector is volgens Wiebes duidelijk geworden dat er vooral behoefte is aan spoedige duidelijkheid over het regime waaronder de volgende tender gaat vallen, en dat de sector daarnaast sterk hecht aan het tot dusver gehanteerde ritme van jaarlijks een tender aan het eind van het jaar. De interne planning van deze bedrijven en de toeleverende industrie heeft zich hierop ingesteld, en afwijkingen daarvan hebben een ongunstig effect op de kosten.

Wiebes is daarom tot de conclusie gekomen dat continuïteit in de tenderagenda voor hem voorop staat. Zowel met het oog op de kostenontwikkeling, als met het oog op het tijdig realiseren van de doelen uit het Energieakkoord en straks het Klimaatakkoord. De minister is daarom voornemens de tender voor kavels III en IV Hollandse Kust (zuid), nog dit jaar te starten onder de huidige wetgeving. Wel zal hij in de op te stellen regeling voor dit jaar een beperkt aantal wijzigingen aanbrengen in de selectiecriteria voor de vergelijkende toets. Een deel hiervan is gericht op verdere verbetering van de transparantie van het proces. Daarmee beoogt hij de risico’s op bezwaar en beroepsprocedures te beperken.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!