Stichting Noordzee: ingrijpende veranderingen Noordzee door groei windparken vragen om onderzoek

De grootschalige bouw van windparken heeft ingrijpende gevolgen voor de natuur en voor de ruimtelijke ordening op de Noordzee. Dit blijkt uit een rapport van Stichting De Noordzee, waarin dringend advies wordt gedaan voor uitgebreid onderzoek.

Kwetsbare diersoorten komen volgens de organisatie verder onder druk te staan. Tegelijkertijd bieden windparken op zee kansen om, naast duurzame energie, positief bij te dragen aan de onderwaternatuur.

Vogels en vleermuizen kunnen in aanvaring komen met de turbines en hun habitat verliezen. Ook worden bijvoorbeeld zeezoogdieren, vissen en vislarven ernstig gehinderd tijdens de bouw, vanwege het geluid bij het heien. Zo laat onderzoek zien dat maatregelen noodzakelijk zijn om het effect van het onderwatergeluid door de bouw van de tot 2023 geplande windparken op bruinvissen binnen aanvaardbare grenzen te houden.

Naast risico’s bieden de nieuwe windparken ook kansen. Doordat het is verboden om over de bodem te vissen na de bouw, is er ruimte voor de ontwikkeling van de zeebodem en -fauna. Op het harde substraat van de turbines kunnen zich allerlei soorten vestigen. Door natuurherstel in de windparken te stimuleren, kunnen in de Noordzee bijvoorbeeld oesterriffen ontstaan die eerder op grote schaal zijn verdwenen.

De grote veranderingen op de Noordzee bieden volgens Stichting De Noordzee dan ook een kans om een nieuwe balans te creëren, waarbij natuur en gebruik samengaan. Er zijn echter nog veel vragen te beantwoorden voor een ecologisch verantwoord gebruik van windenergie, en de herinrichting van de Noordzee die daarmee gepaard gaat. Sommige hebben betrekking op de langetermijneffecten van grootschalige windparken, zoals effecten op windpatronen en zeestromingen. Andere kwesties zijn acuter en gaan over de bescherming van soorten die nu al onder druk staan.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!