Ontwerp-inpassingsplan Windpark Bommelerwaard-A2 vastgesteld

De Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben het ontwerp-inpassingsplan voor Windpark Bommelerwaard-A2 vastgesteld. De milieueffecten zijn onderzocht en de conclusie is dat 3 windmolens zijn ruimtelijk goed in te passen. Met extra voorzieningen, zoals bijvoorbeeld een stilstandsregeling, voldoen de windmolens ook aan de relevante normen. Deze conclusies staan in het ontwerp van het inpassingsplan.

Ook heeft Gedeputeerde Staten de ontwerp-omgevingsvergunning en de ontwerp-ontheffing Wet natuurbescherming vastgesteld. In november werd al een voorontwerp vastgesteld. Tussen 8 februari en 21 maart 2018 kan iedereen kennisnemen van de documenten en zienswijzen indienen.

De gemeente Zaltbommel heeft eerder aangegeven geen medewerking te willen verlenen aan het ruimtelijk mogelijk maken van het initiatief voor 3 windmolens. De initiatiefnemer  heeft vervolgens de provincie begin 2017 gevraagd om de bouw van de 3 windmolens ruimtelijk mogelijk te maken. De Elektriciteitswet 1998 bepaalt dat de provincie daartoe verplicht is. Daarom heeft Provinciale Staten ook besloten om het inpassingsplan en de daarvoor benodigde vergunningen gecoördineerd op te stellen. De locatie is in de gemeentelijke Structuurvisie Buitengebied én de provinciale omgevingsvisie namelijk als zoekgebied voor windmolens aangewezen.

Het ontwerp-inpassingsplan, de ontwerp-omgevingsvergunning en de ontwerp-ontheffing Wet natuurbescherming geven beter inzicht in de locatie waar de windmolens gerealiseerd kunnen worden. Ook stellen zij regels aan bijvoorbeeld de maximale afmetingen en kenmerken van de windturbines en de voorwaarden waaronder deze mogen worden gebruikt.

De initiatiefnemer Windpark Bommelerwaard-A2 BV heeft vrijwillig een (ontwerp-) milieueffectrapport (MER) opgesteld. Op basis van het milieuonderzoek heeft de initiatiefnemer een voorkeursalternatief gekozen. Aan de Commissie m.e.r. vraagt de provincie om advies over het ontwerp-MER.

Ook heeft de provincie een uitbreiding van het ontwerp-MER laten maken. Hierin zijn de milieueffecten van mogelijke windmolens in het aansluitende gebied ten zuiden van het initiatief in kaart gebracht. Op basis van dit globale onderzoek blijken mogelijke windmolens in Maasdriel in combinatie met de windmolens in Zaltbommel niet tot onaanvaardbare gevolgen te leiden voor de omgeving.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!