Bijna 2.000 zienswijzen over windlocaties regio Rotterdam

De provincie heeft bijna 2.000 zienswijzen over de ontwerp-Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) en het bijbehorende milieueffectonderzoek ontvangen. Het gaat hierbij om 23 potentiële locaties voor windenergie in de regio Rotterdam.

Het aantal unieke zienswijzen bedraagt 388. Hiervan is het merendeel van inwoners afkomstig, naast zienswijzen van gemeenten, bedrijven en organisaties. De komende maanden werkt de provincie aan de beantwoording van de zienswijzen. Naar verwachting ontvangen alle indieners van zienswijzen in september bericht hierover.

Onderwerpen die in de zienswijzen worden aangehaald gaan veelal over geluid, slagschaduw, landschap, natuur en recreatie. Onder meer de potentiële locaties N57 Entree Noord en N57 Entree Zuid, Beerenplaat en Zuidland op Voorne Putten worden vaak genoemd in de reacties.

De provincie ontving de helft minder zienswijzen dan tijdens de vorige inspraakperiode begin 2016. Toen kon worden gereageerd op de te onderzoeken locaties. Dat leverde ruim 4.000 zienswijzen op over de onderzoeksopzet voor het milieueffectonderzoek (PlanMER), waarvan 376 unieke reacties.

De provincie reageert na het zomerreces met een Nota van Beantwoording op de zienswijzen. Die wordt bij het voorstel gevoegd waarin Gedeputeerde Staten (GS) besluiten welke locaties in de nieuwe VRM worden aangewezen. De 23 locaties in het nu voorliggende ontwerp-VRM zijn het vertrekpunt. Provinciale Staten wijzen in het najaar van 2017 de locaties definitief aan.

Met de vaststelling van windlocaties maakt de provincie plaatsing van de turbines planologisch mogelijk. Gemeenten dienen dan hun bestemmingsplannen hierop aan te passen, zodat initiatiefnemers verder aan de slag kunnen met hun plannen voor realisatie.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!