D66 over windmolens Zuid-Holland: ‘Stormpolder is mogelijke locatie’

De raad van Krimpen aan den IJssel heeft een zienswijze ingediend op de ‘ontwerp-partiële herziening van de Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) Windenergie’. De provincie Zuid-Holland heeft Stormpolder aangewezen als mogelijke locatie voor plaatsing van windturbines.

D66 Krimpen aan den IJssel is het eens met de opgestelde zienswijze. Alleen de fractie van Stem van Krimpen heeft in de raadsvergadering niet met deze zienswijze ingestemd. D66-fractie: ‘Windturbines in de Stormpolder zijn wat ons betreft een optie. Wel met de nadruk dat overlast (met name geluid en slagschaduw) voor omwonenden zoveel mogelijk beperkt dient te worden en dat wij ook lokaal kunnen meeprofiteren van de opbrengsten.’

‘Wij zijn ons er zeer van bewust dat het plaatsen van windturbines in stedelijk gebied, zoals onze gemeente, tot overlast zal leiden’, vervolgt de D66-fractie. ‘In dat licht begrijpen wij ook de zorgen die onze buurgemeente Capelle aan den IJssel heeft geuit. Daarom hebben wij gepleit om als gemeente Krimpen aan den IJssel zoveel mogelijk zelf de regie te blijven voeren. Zo kunnen wij het best de belangen van onze inwoners en ondernemers blijven behartigen. Voor vergunningverlening van windturbines boven de 5 megawattpiek is in eerste instantie de provincie het bevoegd gezag. Onder die grens is het de gemeente. Op verzoek van D66 is in de zienswijze het verzoek opgenomen om ook in het geval van een aanvraag boven de 5 megawattpiek de gemeente bevoegdheid te geven. De provincie heeft mondeling al aangegeven hiermee te kunnen instemmen. Een motie om nu onderzoek te doen naar de mogelijkheden van een lokale coöperatie hebben wij niet gesteund. Dat is wat ons betreft nog te voorbarig. De eerstvolgende stap die we als raad hebben te zetten is het vaststellen van beleidskaders waaraan plaatsing van windturbines in Stormpolder moet voldoen. Dat is wat ons betreft een veel beter moment om ons uit te spreken over de gewenste vorm van participatie, nadere regels over het zoveel mogelijk voorkomen van overlast en mogelijkheden voor compensatie.’

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!