Energieakkoord: monitoring Wind op Land geïntensiveerd

Ingrijpende maatregelen zijn volgens de Borgingscommissie van het Energieakkoord nodig om het doel van 100 petajoule extra energiebesparing binnen bereik te brengen. Als belangrijkste maatregel zijn bedrijven daarom in het kader van de Wet Milieubeheer voortaan verplicht te melden welke energiebesparingsmaatreglen zij hebben genomen. Bovendien wordt de monitoring van Wind op Land geïntensiveerd.

Bij knelpunten van windparken op land in de uitvoering kan nu op hoog niveau sneller worden bijgestuurd. Verhoging van de druk is volgens de Borgingscommissie nodig om te zorgen dat de afspraak die provincies en Rijk in 2013 maakten, gerealiseerd wordt; te weten 6.000 megawatt windvermogen op land in 2020.

De voorzitter van de Borgingscommissie krijgt vanaf nu elk kwartaal een overzicht van de voortgang. Dat levert per project een actueel beeld van knelpunten op en welke partij actie moet ondernemen. Dit stelt voorzitter Ed Nijpels in staat, waar nodig, snel in overleg met de minister maatregelen te nemen om te zorgen dat partijen hun afspraken nakomen. Als overleg tot niets leidt, adviseert Nijpels de minister dwingend in te grijpen.

Het doel is om in 2020 14 procent van de energie duurzaam op te wekken en in 2023 16 procent. De NEV constateerde dat het doel in 2023 met 17,3 procent ruimschoots gehaald wordt. Het tussendoel in 2020 zou op 13 procent blijven steken. De extra inspanning bij Wind op land moet het gat helpen te dichten. Er zitten projecten in de pijplijn die goed zijn voor 6.900 megawatt vermogen. Het doel is 6.000 megawatt in 2020.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!