Gedeputeerde Staten Limburg stemmen in met inpassingsplan Windpark Greenport Venlo

Het college van Gedeputeerde Staten heeft unaniem besloten het inpassingsplan Windpark Greenport Venlo ter vaststelling aan te bieden aan Provinciale Staten. Gelet op de urgentie en omvang van de energieopgave besloot het bestuurscollege tevens versneld het beleidskader inzake (wind)energie ter vaststelling aan Provinciale Staten aan te bieden.

In dit separate Statenvoorstel worden de kaders en criteria voor de regionale en ruimtelijke inpassing van de Limburgse energietransitiedoelstellingen nader geëxpliciteerd. Het plan voor het windmolenpark in de gemeente Venlo, met 9 windmolens voor circa 30 megawatt, levert een belangrijke bijdrage in het behalen van de afgesproken minimale taakstelling windenergie 2020 die Limburg met het Rijk heeft gemaakt.

Limburg heeft de taakstelling vanuit het Rijk om per 2020 minimaal 95,5 megawatt windenergie te realiseren. De Kamerbrief van minister Wiebes van 10 juli 2018 onderstreept de urgentie van de taakstelling 2020 en geeft aan dat een eventueel restant van de Limburgse opgave zal worden verdubbeld ter realisatie in de periode 2021-2023. Gedeputeerde Hans Teunissen: ‘Het windpark past niet binnen de diverse bestemmingsplannen binnen de gemeenten Venlo en Horst aan de Maas en er is voor de realisatie een omgevingsvergunning nodig. De procedures hiervoor liepen spaak, waardoor de ontwikkeling van de windturbines tot stilstand leek te komen. Dat wil het provinciebestuur niet laten gebeuren. Limburg wil immers aan de afgesproken taakstelling die provincies met het Rijk hebben gemaakt kunnen voldoen.’

Het is aan de volksvertegenwoordigers van Provinciale Staten om in het najaar een besluit te nemen over het opgestelde inpassingsplan. De provincie Limburg sluit niet uit vaker een Provinciaal Inpassingsplan in te zetten om te kunnen voldoen aan de huidige en toekomstige taakstellingen op het gebied van energie en klimaat. (foto: DSM Wind)

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!