Gemeenteraad Staphorst in gesprek over windenergie

De gemeenteraad van Staphorst praat binnenkort tijdens de raadsvergadering over Windenergie. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om zelf proactief tot een keuze te komen hoe om te gaan met windenergie. Er wordt bekeken of en zo ja op welke wijze de gemeente zich aan kan sluiten bij de wens van provincie Overijssel om in de gemeente Staphorst meer windmolens te plaatsen. 5 standpunten zijn door het college benoemd:

  1. Staphorst wil geen windenergie en legt de vraag terug bij de provincie.
  2. Staphorst wil geen windenergie en geeft daarbij aan dat zij inzet op andere vormen van energieopwekking en volop inzet op besparing.
  3. Staphorst werkt mee aan windenergie met een zo breed mogelijk draagvlak, geen overlast en in een vorm waarbij de opbrengsten voor 100 procent ten goede komen aan de lokale samenleving.
  4. Staphorst werkt mee aan windenergie onder voorwaarden: er wordt gestreefd naar zoveel mogelijk draagvlak en degene die overlast ervaart, wordt enigszins gecompenseerd.
  5. Staphorst werkt volop aan initiatieven mee.

De raad spreekt zich in de vergadering van 23 mei vanuit zijn kaderstellende rol uit over de bovenstaande standpunten. Op 6 juni besluit de raad definitief welke variant de voorkeur heeft. Het college spreekt een voorkeur voor de derde optie uit. Dit omdat het college het plaatsen van windmolens in de gemeente verdedigbaar acht mits dit gebeurt met een zo breed mogelijk draagvlak en 100 procent coöperatief.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!