Hoorzitting inpassingsplan Windpark Bommelerwaard-A2

De Provinciale Staten van Gelderland houden een hoorzitting over het inpassingsplan voor Windpark Bommelerwaard-A2 in Zaltbommel. De hoorzitting vindt plaats op op 11 juni 2018. Eind mei werd al duidelijk dat de windmolens ruimtelijk in te passen zijn.

In het Nationaal Energieakkoord is vastgelegd dat in 2020 14 procent van alle energie duurzaam opgewekt moet worden. Om invulling te geven aan deze afspraak heeft de provincie Gelderland met het Rijk afgesproken om uiterlijk in 2020 een vermogen van 230,5 megawatt aan wind op land te realiseren. In de Windvisie zijn locaties en reservelocaties opgenomen om aan deze taakstelling te voldoen. Een windpark bij Zaltbommel is een van die locaties. Verwachting is dat deze tussen de 7,5 en 12 megawatt windenergie oplevert in 2020.

Een inpassingsplan is nodig om bij Zaltbommel een windpark met 3 windturbines mogelijk te maken. Het gaat om het gebied tussen de spoorlijn Utrecht-’s Hertogenbosch en de rijksweg A2. In het inpassingsplan staat hoe de ruimte opnieuw wordt ingedeeld. Het inpassingsplan Windpark Bommelerwaard-A2 is al gemaakt en iedereen kon erop reageren (zienswijze indienen).

De 14 zienswijzen die zijn ingediend gaan over bijvoorbeeld de locatiekeuze, het ontbreken van draagvlak van betrokken gemeenten en omwonenden en de waardevermindering van woningen. Het inpassingsplan met bijbehorende stukken is te vinden op de website.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!