Inpassingsplan voor 28 windmolens langs A16 ter inzage

Gedeputeerde Staten van de provincie Brabant hebben het ontwerp inpassingsplan, inclusief MilieuEffectRapport (MER) en de ontwerpomgevingsvergunningen voor de windmolens langs de A16 vrijgegeven voor inspraak.  Van 19 juni tot en met 30 juli 2018 heeft men de mogelijkheid tot inspraak op het ontwerpinpassingsplan.

Op 21 en 27 juni organiseert de provincie inloopavonden. Het inpassingsplan, dat de bouw van 28 windmolens mogelijk maakt langs de A16, tussen Moerdijk en Hazeldonk, kwam tot stand in nauwe samenspraak met de 4 betrokken gemeenten, omwonenden en andere belanghebbenden.

De locaties voor de windmolens bevinden zich vooral nabij de verkeersknooppunten op de A16. In totaal zijn er 9 ontwikkelaars betrokken bij de realisatie. De windmolens brengen samen, afhankelijk van het type windmolen dat uiteindelijk wordt gebouwd, minimaal 104 en maximaal 116 megawatt op. Het windmolenplan levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de afspraak die de provincie en de gemeenten met het Rijk hebben gemaakt om voor eind 2020 470,5 megawatt aan windenergie te realiseren. De windmolens worden maximaal 210 meter hoog. Het was een uitdrukkelijke wens van inwoners en belanghebbenden om liever een kleiner aantal hoge windmolens te plaatsen, dan een groter aantal lage windmolens.

De inbreng van inwoners, inwonersorganisaties en belangenorganisaties is op meer punten in het ontwerp inpassingsplan zichtbaar. Tijdens verschillende processtappen hebben zij invloed uitgeoefend op het ontwerpplan. Dat heeft er onder meer toe geleid dat geluid het meest zwaarwegend criterium werd bij de keuze van locaties. De locaties zijn zo gekozen dat een minimaal aantal woningen in de directe omgeving van de toekomstige windmolens ligt. Op verzoek van inwoners is bovendien het cumulatieve effect van het geluid van windmolens op bestaande geluidsbronnen, zoals de HSL en de A16, onderzocht. Ook het vrijwaren van kwetsbare landschappen en natuurgebieden van windmolens was een wens waaraan het ontwerpplan tegemoet komt. Overleg met inwonersgroepen van Moerdijk en Drimmelen heeft ertoe geleid dat op Klaverpolder een windmolenlocatie is vervallen en dat de overgebleven windmolens iets in westelijke richting zijn opgeschoven.

Een belangrijke ambitie in het project Windenergie A16 is om inwoners uit het gebied mee te laten profiteren van de opbrengsten van de windmolens. Alle ontwikkelaars tekenden daarom eerder al een ‘green deal’, waarin werd afgesproken dat 25 procent van de eigendomsrechten van de windmolens in handen komt van de lokale gemeenschap. Deze intentieverklaring is uitgewerkt in concrete acties en samenwerkingsovereenkomsten die de afgelopen weken door alle betrokken partijen zijn ondertekend. Zo worden in samenwerking met lokale stichtingen, wijk- en dorpsraden, gemeenten en andere betrokkenen lokale energieagenda’s opgesteld. (foto: Nuon)

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!