Kamp legt bal voor ondersteunen energiecoöperaties bij volgend kabinet

Minister Kamp heeft de Tweede Kamer geïnformeerd beslissingen over de verdere ondersteuning van energiecoöperaties voor zonne- en windenergieprojecten aan een volgend kabinet over te laten.

Via de motie van CDA-kamerlid Agnes Mulder is de regering verzocht het eenvoudiger te maken voor inwoners om deel te nemen aan duurzame energieprojecten door  energiecoöperaties te helpen bij hun opstart en te zorgen dat inwoners aandelen kunnen nemen in zonne-energie- en windenergieprojecten op zee.

Kamp schrijft in antwoord op vragen van Mulder naar uitvoering over de motie het volgende: ‘In het Energieakkoord is afgesproken dat lokale initiatieven en bestaande aanbieders van ondersteuning worden geholpen met kennis, kennisdeling en informatiemateriaal. Als  onderdeel van het Energieakkoord is ”HIER opgewekt”, het gezamenlijke kennisprogramma van HIER klimaatbureau en brancheorganisatie ODE Decentraal voor lokale energie  initiatieven, in de periode 2014-2016 medegefinancierd vanuit de rijksbijdrage aan de VNG. De financiering vanuit de VNG is begin dit jaar met een half jaar verlengd. “HIER opgewekt” heeft per brief van 27 juli 2017 aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en van Economische Zaken verzocht om hernieuwde financiering. Over dit verzoek voer ik momenteel overleg met de minister van BZK en de VNG. Besluitvorming hierover is aan een volgend kabinet.’
Verder schrijft Kamp over participatie in grootschalige windparken: ‘Burgers kunnen via een investeringsfonds participeren in windparken. Het is mij bekend dat er de laatste tijd publiek-private initiatieven worden ontwikkeld om burgerparticipatie op een dergelijke efficiënte manier vorm te geven. Meewind is daar een voorbeeld van. Dat juich ik toe. Het staat bedrijven of consortia vrij om uit eigen beweging dit element van  burgerparticipatie mee te nemen in de projectfinanciering. Het is echter een zaak van de bedrijven en consortia en deze burgerparticipatie-initiatieven om te kijken of zij met elkaar in zee willen gaan. Ik stel namelijk geen voorwaarden aan de financiering, omdat ik niet op de stoel van de marktpartijen wil gaan zitten. Wel zal ik de totstandkoming van samenwerking tussen bedrijven en consortia en burgerparticipatie-initiatieven faciliteren door  bedrijven en consortia te attenderen op de mogelijkheden voor samenwerking  met burgerparticipatie-initiatieven.’

Daarnaast heeft het ministerie van Economische Zaken volgens Kamp op verzoek van ODE Decentraal meegewerkt aan een verkenning van de mogelijkheden van een meer professionele ondersteuning voor lokale energieprojecten op het gebied van zon  en wind. Dit heeft geleid tot een verzoek van ODE Decentraal om een startbijdrage van 5 miljoen euro om een  ontwikkelfaciliteit tot stand te brengen. Het besluit hierover laat Kamp eveneens aan een volgend kabinet.

Verder laat Kamp weten te verwachten dat de resultaten van de evaluatie van de postcoderoosregeling eind 2017 naar de Tweede Kamer gezonden worden. ‘Aan de hand van het evaluatierapport kan worden bezien waar eventuele knelpunten bestaan, en waar nog verbeteringen nodig zijn’, aldus Kamp.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!