Minister Kamp onterecht optimistisch, 2020-doelstelling 6 gigawattpiek wind op land lijkt uit zicht

Ondanks dat minister Kamp concludeert dat doelstelling wind op land ‘binnen bereik is ondanks knelpunten die sommige provincies ervaren’, lijkt het tegendeel waar. De doelstelling van 6 gigawattpiek wind op land voor het kalenderjaar 2020 lijkt nu al vrijwel zeker niet gehaald te gaan worden.

Minister Kamp is in de Kamerbrief die samen met de Windmonitor 2016 naar de Tweede Kamer is gestuurd te optimistisch. De Windmonitor is opgesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en geeft per project inzicht in de stand van zaken van de windparken op land die in Nederland gerealiseerd worden tot 2020.

In de brief is te lezen dat ten opzichte van de situatie in 2015 in 2016 een deel van het geplande vermogen in procesfase verder vooruit richting realisatie geschoven is. De categorie projecten waarvan het (vrijwel) zeker is dat deze in 2020 zullen zijn gerealiseerd, bedraagt in totaal 4.576 megawattpiek. Dit is 76 procent van de doelstelling. Van nog eens 331 megawattpiek (red. bijna 6 procent van de doelstelling) is het aannemelijk dat dit productief kan zijn in 2020, maar dit deel van de projecten blijft kwetsbaar voor vertraging door knelpunten en/of de benodigde doorlooptijd van alle procedures. Samen maakt dit echter pas 4.907 megawattpiek, oftewel 82 procent van de doelstelling. Voor de resterende 1.093 megawattpiek geldt dat tijdige realisatie van alle betrokken partijen nog veel inspanning vergt om knelpunten op te lossen en procedures voorspoedig te laten verlopen. Van deze projecten is het volgens RVO.nl (zeer) onzeker of onduidelijk of ze tijdig operationeel kunnen zijn.

Toch stelt minister Kamp het volgende: ‘ De realisatie van windparken in Nederland is volop gaande. De laatste vijf jaar zijn 446 windmolens geplaatst, bij elkaar goed voor de energievoorziening van 873.000 huishoudens. Bij de ontwikkeling van sommige windparken heeft een aantal provincies te maken met knelpunten. Het oplossen van deze knelpunten en daarmee het realiseren van de doelstelling, is geen eenvoudige opgave en vergt een grote inspanning van alle betrokkenen. Met deze provincies ga ik nader in gesprek om te kijken hoe we de realisatie van de windparken kunnen versnellen. Alle partijen te weten Interprovinciaal Overleg, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Unie van Waterschappen hebben aangegeven dat zij de doelstelling van 6000 megawattpiek voor wind op land in 2020 moeten en kunnen realiseren.’ Om te besluiten: ‘Ik vertrouw erop dat de 6.000 MW opgesteld vermogen wind op land in 2020
gerealiseerd kan worden.’ (foto: Eneco)

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!