Natuur- en Milieufederaties en Natuur & Milieu tonen geleerde ‘windlessen’

De Natuur- en Milieufederaties en Natuur & Milieu hebben de geleerde ‘windlessen’ gepresenteerd op basis van diverse Nederlandse windparken. Uit de casussen blijkt dat er geen gouden formule is voor goed omgevingsmanagement of voor een participatieproces, dat leidt tot een succesvol windenergieproject.

Windenergieprojecten hebben volgens de partijen alle te maken met lokale politieke, bestuurlijke en historische kenmerken. Omdat participatie en omgevingsmanagement bij duurzame energieprojecten, zoals windenergieprojecten, relatief nieuw zijn, is het van belang dat kennis over participatie gedeeld wordt en dat er geleerd wordt van successen uit de praktijk. Alleen door, met en van elkaar te leren komt men samen verder als de betrokkenen.

De belangrijkste lessen en aanbevelingen die uit de casussen en uit ervaringen uit andere windenergieprojecten zijn gehaald, zijn:

  • Betrek de omgeving vroegtijdig in het bredere nut en noodzaak van de energietransitie, de doelstellingen en de daarbij behorende opties voor opwekking van duurzame energie, wat dat betekent voor de regio en welke effecten dat kan hebben op de lokale leefomgeving;
  • zorg voor vroege betrokkenheid en goede participatie van de omgeving bij de planvorming van projecten. Late betrokkenheid vergroot de kans op weerstand en vertraging, en verkleint de kans op een gedragen project;
  • sluit met een windenergieproject aan bij lokale belangen. Dit is breder dan de ruimtelijke belangen: het gaat ook om de sociale en economische belangen en behoeften in het gebied; stel duidelijke kaders vooraf vast. Het is nu al mogelijk om in beleid zaken vast te leggen. Denk hierbij aan locatiekeuze, inrichting van het gebied, natuurbelang, lokaal eigendom, proces- en financiële participatie;
  • lokale energie-initiatieven (lokale burgerorganisaties die mogelijkheden voor energiebesparing en lokale duurzame energieopwekking willen benutten en vergroten) dragen bij aan lokale betrokkenheid en het delen van opbrengsten bij een windenergieproject. Uit de casussen komt naar voren dat lokale energie-initiatieven dicht bij de omgeving van een windenergieproject staan en gericht zijn op het creëren van meerwaarde voor die omgeving, en zo kansen bieden voor versnelling van de energietransitie.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!