Omgevingsvergunning voor Windpark Westeinde afgegeven

De provincie Noord-Holland heeft de omgevingsvergunning verleend voor de vervanging van Windpark Westeinde in Hollands Kroon. De stukken liggen sinds 15 juni 2017 6 weken ter inzage. Daar kan beroep op worden ingesteld.

Het besluit betreft het voornemen tot de bouw en exploitatie van 7 windturbines ter vervanging van de bestaande 7 turbines. Het project is gelegen aan het Jaagpad te Breezand in de gemeente Hollands Kroon, ten oosten van de Rijksweg N9 en het Noordhollandsch Kanaal, circa 3 kilometer ten westen van de kern Anna Paulowna.

Deze aanvraag is reeds vergund op 14 maart 2016. Naar aanleiding van bezwaar op deze vergunning is besloten deze aanvraag opnieuw in behandeling te nemen. In de zienswijzen werd onder meer gesteld dat de vervanging zou leiden tot een onacceptabele veiligheidssituatie. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) concludeert op basis van de gegevens uit de aanvraag dat er geen sprake is van een onacceptabel risico ten gevolge van de vervanging van het windturbinepark voor wat betreft externe veiligheid. De provincie neemt dit advies over.

Provinciale Staten van Noord-Holland hebben op 29 mei 2017 een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) afgegeven voor dit project. Deze vvgb betreft enkel de overdraai van de turbines.

De beschikkingen, verklaring van geen bedenkingen en de aanvragen en de bijbehorende stukken liggen van 15 juni 2017 tot en met 26 juli 2017 ter inzage.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!