Ondertekening overeenkomst windmolenpark Hattemerbroek

Burgemeester Hoogendoorn van de gemeente Oldebroek en de heer van Werven van Van Werven Energie hebben een anterieure overeenkomst voor het project windmolenpark Hattemerbroek getekend.

In deze overeenkomst is vastgelegd welke afspraken partijen met elkaar maken en hoe de kosten van de ontwikkeling worden verrekend.

Een van de afspraken is, dat alle werkelijke kosten voor de totale bestemmingsplanprocedure en aanvraag omgevingsvergunning voor rekening zijn van de initiatiefnemer van het windmolenpark, Van Werven. Ook eventuele toekomstige planschade is voor rekening van Van Werven. Daarnaast maken de partijen in deze overeenkomst afspraken. Over het duurzaamheidsfonds dat voor de periode van 20 jaar wordt opgericht; over het afbreken van de windmolens en bijbehorende infrastructuur na 25 jaar; over de financiële bijdrage die de initiatiefnemer jaarlijks doet aan huishoudens binnen een straal van 1.500 meter; over de toerekenbare schade door werkzaamheden aan de openbare ruimte en over op te leggen boetes in het geval de initiatiefnemer de gemaakte afspraken niet nakomt.

Om straks het bestemmingsplan te kunnen vaststellen moet de gemeente, volgens de wet, verzekerd zijn dat de gemeente de al gemaakte en in de toekomst nog te maken kosten voor dit project terugkrijgt. De ondertekende anterieure overeenkomst geldt hiervoor als zekerheid.

De plannen voor het windmolenpark hebben dit voorjaar ter inzage gelegen. De gemeente Oldebroek heeft in die periode 19 zienswijzen ontvangen op het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp-vergunningen. Al die zienswijzen worden nu bekeken en voorzien van een reactie. Het doel van het college is om de raad het voorstel tot vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan met zienswijzen en de beantwoording eind mei aan te bieden.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!