Ontwerpvergunningen Windpark Groetpolder vastgesteld

Gedeputeerde Staten hebben de ontwerpvergunningen en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen (VVGB) vastgesteld voor de herstructurering van Windpark Groetpolder. De stukken worden voorgelegd aan Provinciale Staten.

Van de 19 windturbines die nu op de locatie staan, worden er 12 verwijderd en vervangen door 6 nieuwe grotere turbines.

Windpark Groetpolder is een van de 6 herstructureringsprojecten voor ‘Wind op land’ waarvan de provincie heeft besloten dat zij door kunnen naar de vergunningsprocedure. Het windpark draagt bij aan de provinciale taakstelling voor ‘Wind op land’. In 2020 moet in Noord-Holland 685,5 megawattpiek opgesteld vermogen van windenergie op land worden gerealiseerd. De komende maanden nemen Gedeputeerde Staten ook een besluit over de ontwerpvergunning en de VVGB voor de beoogde windparken in Amsterdam en Velsen.

Het gaat om de herstructurering van het bestaande windpark Groetpolder. Het park is gelegen in de gemeente Hollands Kroon. In het project worden 12 van de 19 windturbines verwijderd en binnen dezelfde lijn vervangen door 6 nieuwe grotere turbines. De resterende 7 windmolens blijven als duidelijke separate lijn staan.

De huidige 19 turbines hebben een ashoogte van 46 meter en een rotordiameter van 43 meter. De nieuwe turbines hebben een ashoogte van 99 meter en een rotordiameter van 100 meter met een productiecapaciteit van in totaal 15 megawattpiek. Er worden 12 windturbines van in totaal 7,2 megawattpiek gesloopt. De herstructurering levert netto een toevoeging op van 7,8 megawattpiek aan het provinciale productievermogen van schone energie.

Omdat er afgeweken wordt van een door de gemeente vastgesteld bestemmingsplan, is een verklaring van geen bedenkingen (VVGB) nodig. Deze ontwerpverklaring, de ontwerpbeschikkingen, de aanvragen en de bijbehorende stukken liggen van 9 maart tot en met 20 april ter inzage. Na verwerking van de binnengekomen zienswijzen en de opmerkingen uit de Statencommissie RWW wordt de definitieve VVGB voorgelegd aan Provinciale Staten (PS). Na instemming van PS, kunnen GS de vergunningen definitief verlenen.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!