Overijssel geeft Staphorst ruimte voor realisatie 12 megawatt windenergie

De gemeenteraad van Staphorst neemt het initiatief voor de locatiekeuze en bestemmingsplanwijziging voor de plaatsing van 12 megawatt windenergie. Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel zien daarom af van een zogeheten Provinciaal Inpassingsplan (PIP).

De provincie en gemeente ondertekenen binnenkort bestuurlijke afspraken, onder meer over het te volgen tijdpad.

De gemeenteraad van Staphorst heeft besloten om de locatiekeuze en de uiteindelijke realisatie zelf ter hand te nemen. De gemeente komt op korte termijn met informatie over de wijze waarop initiatieven kunnen worden ingediend, aan welke voorwaarden die moeten voldoen en het tijdpad.

De provincie Overijssel heeft in het kader van het energieakkoord een landelijke taakstelling om vóór 2021 85,5 megawatt windenergie op land te realiseren. Een groot deel hiervan is of wordt inmiddels gerealiseerd. Maar om aan de doelstelling te voldoen is het nodig dat er op korte termijn een procedure wordt gestart voor de resterende 12 megawatt. Dit zijn naar verwachting 3 of 4 windmolens. Omdat er concrete initiatieven liggen in Staphorst en omdat een deel van de gemeente is aangewezen als kansrijk zoekgebied, heeft de provincie bepaald dat de resterende windmolens in die gemeente moeten worden gerealiseerd.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!