Overijssel start procedure inpassingsplan realisatie 4 windturbines Staphorst

Gedeputeerde Staten van Overijssel starten de ruimtelijke procedure voor realisatie van 4 nieuwe windturbines in de gemeente Staphorst. De turbines zijn de laatste 4 exemplaren, nodig om de provinciale taakstelling voor windenergie uit het Energieakkoord te halen.

Tijdens de procedure zal veel aandacht worden besteed aan participatie van bewoners. Het voorkomen of beperken van overlast en compenseren en meeprofiteren van omwonenden speelt daarbij een belangrijke rol. De windturbines moeten uiterlijk in 2020 draaien.

Met de start van de inpassingsprocedure neemt de provincie de rol over van de gemeente Staphorst, die op 6 juni jongstleden een besluit nam over windenergie. De verwachting is dat de gemeentelijke plannen niet realistisch en uitvoerbaar zijn binnen de gestelde termijn.

De gemeente gaat uit van géén overlast en 100 procent profiteren van de lokale samenleving van de opbrengsten van de windturbines. Gedeputeerde Staten verwachten dat inwoners altijd iets zullen merken van de windturbines. Bovendien is het niet realistisch dat binnen de gestelde termijn een lokaal initiatief kan worden gerealiseerd met voldoende investeringskracht.

Bij het opstellen van het provinciale inrichtingsplan zal de provincie veel ruimte inbouwen voor participatie. Ook zal worden gekeken hoe de omgeving door de initiatiefnemers kan worden gecompenseerd voor eventuele overlast, en kan meeprofiteren van de opbrengst. De provincie verwacht daarmee tot voldoende acceptatie van de plannen te komen.

De gezamenlijke provincies hebben in 2013 met het Rijk afgesproken dat er uiterlijk in 2020 6.000 megawatt aan windenergie op land wordt gewonnen. De provincie Overijssel moet hiervan 85,5 megawatt leveren. Ongeveer de helft daarvan (17 turbines, 43 megawatt) is inmiddels gerealiseerd, en op korte termijn worden er nog windmolens gebouwd in onder meer Ommen en Hardenberg. Om aan de taakstelling te voldoen zijn meerdere windmolens nodig, waaronder de 4 in Staphorst.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!