Provinciale Staten Brabant stellen inpassingsplan windmolens A16 vast

Provinciale Staten van Brabant hebben in meerderheid het Provinciaal Inpassingsplan Windenergie A16 vastgesteld. Daarmee maken de Staten de bouw van 28 windmolens in het gebied langs de A16 tussen Moerdijk en Breda mogelijk.

Een Provinciaal Inpassingsplan is een soort bestemmingsplan op provinciaal niveau. In dit plan wordt aangegeven welke functies op een bepaalde locatie wel of niet toegestaan worden. Het plan vervangt (delen van) het gemeentelijke bestemmingsplan. De fracties van VVD, CDA, SP, D66, PvdA, GroenLinks, 50PLUS, Christenunie-SGP en Lokaal Brabant stemden voor. De fracties van de PVV en Partij voor de Dieren stemden tegen. De discussie in de Staten spitste zich met name toe op het gelopen proces en de mogelijke gevolgen voor omwonenden en dieren.

De windmolens, die naar verwachting eind 2020 operationeel zijn, worden aan weerszijden van de A16 gebouwd in de gemeenten Breda, Drimmelen, Moerdijk en Zundert, geconcentreerd rond de knooppunten Klaverpolder, Zonzeel, Galder en Hazeldonk.

Met ruim 100 megawatt aan vermogen is het de bedoeling dat het project een substantiële bijdrage gaat leveren aan de afspraken tussen Brabantse gemeenten, provincie en het Rijk om in 2020 470,5 megawatt aan windenergie te hebben gerealiseerd. Een kwart van de opbrengst van de windmolens in het A16-gebied komt ten goede aan de lokale gemeenschap. Hiermee worden projecten ondersteund die de lokale energietransitie bevorderen. (foto: Provincie Brabant)

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!