Provincie Brabant reageert begin september op zienswijzen Windenergie A16

Van 19 juni tot 30 juli was het mogelijk om een zienswijze in te dienen op het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan voor windmolens langs de A16. In september reageert de provincie op de ongeveer 100 ontvangen zienswijzen.

De komende weken verwerkt de provincie de ingediende zienswijzen in de zogenoemde ‘Nota van Zienswijzen’. Hierin worden alle zienswijzen van een antwoord voorzien en wordt duidelijk gemaakt of een zienswijze tot aanpassing van het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan heeft geleid. De Nota van Zienswijzen is openbaar vanaf het moment dat deze voor besluitvorming aan de leden van Provinciale Staten is verstuurd. Dit zal naar verwachting begin september gebeuren. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend wordt hier per brief van op de hoogte gesteld. Daarnaast zal de Nota van Zienswijzen te vinden zijn op ruimtelijkeplannen.brabant.nl, op deze website en in de nieuwsbrief van Windenergie A16.

Mede op basis van de zienswijzen worden het definitieve inpassingsplan en de overige besluiten in september vastgesteld door Provinciale Staten (PS). Als de procedure volgens plan verloopt vindt op 14 september het debat in PS plaats, om op 28 september te worden opgevolgd door de besluitvorming. Hierbij wordt gelegenheid geboden om zijn zienswijze mondeling toe te lichten bij Provinciale Staten. Meer informatie hierover zal begin september bekendgemaakt worden.

Na besluitvorming volgt publicatie van het vastgestelde inpassingsplan, MER en vergunningen. Vanaf dit moment kunnen belanghebbenden die in de ontwerpfase een zienswijze hebben ingediend of belanghebbenden (aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend) beroep instellen bij de Raad van State. Hiervoor worden het inpassingsplan en de overige documenten opnieuw ter inzage gelegd. De communicatie hierover vindt begin oktober plaats.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!