Provincie Gelderland: ‘Windmolens vragen tijd en draagvlak: niet onmogelijk, wel lastig’

Volgens het dagelijks bestuur van de provincie Gelderland is een tijdige realisatie van de Gelderse windmolens lastig, maar niet onmogelijk. Er komen genoeg windmolens indien gerealiseerd via lokale gesprekken óf met medewerking van burgercoöperaties.

Dat is de reactie van Gedeputeerde Staten op de nieuwe Monitor Wind op Land. Minister Kamp heeft deze naar de Tweede Kamer gestuurd. Die monitor schetst de situatie per 31 december 2016 en geeft aan dat de landelijke doelstelling in 2020 waarschijnlijk niet  wordt gehaald.

Steeds meer gemeenten in Gelderland zijn bezig met het opstellen van lokale energievisies. Daarin bespreken gemeenten samen met inwoners, bedrijven en organisaties wat er moet gebeuren om energieneutraal te zijn en welke maatregelen daarvoor nodig zijn. In Beuningen gebeurde dat met zogenaamde appeltaartgesprekken. Daarin gaan inwoners op buurtniveau met elkaar in gesprek over de doelen, maatregelen en mogelijkheden.

Als onderdeel van het Nationale Energie Akkoord zijn door provincies samen met gemeenten en andere belangenorganisaties, afspraken gemaakt over de inzet van windmolens in 2020 met een vermogen van 6.000 megawattpiek. Voor Gelderland gaat het om 230,5 megawattpiek; afhankelijk van het vermogen gaat het om circa 93 windmolens. Daarvan zijn er 39 in gebruik, wordt voor 31 molens de bestemmingsplanprocedure momenteel doorlopen en zijn voor 19 molens locaties in onderzoek. Op andere locaties uit de Gelderse windvisie zijn er kansrijke plannen voor 24 windmolens en op locaties buiten de windvisie-ideeën voor circa 49 windmolens. Deze windmolens kunnen op zijn vroegst na 2020 gaan draaien.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!