Raad van State: beroep windpark Midwoud ongegrond

Engie heeft bot gevangen bij de Raad van State. Het college van Gedeputeerde Staten wees op 17 november 2016 de aanvraag af voor een omgevingsvergunning voor realisering van 6 windturbines in de gemeente Medemblik. Hierna ging Engie in beroep.

De windturbines waren gepland op de locatie ten westen van de dorpskern Midwoud tussen de Broerdijk en de Oosterstraat in Medemblik. De Raad van State concludeert dat de provincie de aanvraag mocht afwijzen omdat de locatie voor het windpark gelegen is in een weidevogelleefgebied. Engie vond de weigering van de provincie onterecht omdat de locatie in het natuurbeheerplan niet meer is aangeduid als weidevogelleefgebied. De Raad van State geeft aan dat niet het natuurbeheerplan doorslaggevend is bij het beoordelen van aanvragen, maar de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV).

Het natuurbeheerplan heeft een andere doelstelling dan de PRV. In het natuurbeheerplan worden regels voor beheer en subsidiëring van weidevogels vastgelegd. De PRV bevat de regels voor de ruimtelijke inpassing van windturbines.

De rechter betrok bij haar oordeel bovendien dat de aanwijzing van weidevogelleefgebied zoals vastgelegd in de PRV de openheid van het landschap beschermt met een dubbele doelstelling; zowel ter bescherming van de weidevogels, als de bescherming van de openheid als cultuurhistorische waarde.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!