Raad van State geeft goedkeuring voor aanleg Windpark Fryslân

Het inpassingsplan Windpark Fryslân blijft in stand. De bezwaren tegen zowel het inpassingsplan van de toenmalige ministers van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu als de bijbehorende besluiten die het windpark mogelijk maken, zijn ongegrond verklaard door de Raad van State.

Gedeputeerde Staten van de provincie Friesland en de initiatiefnemers van Windpark Fryslân bereikte vorig jaar al een principeakkoord over financiële deelname van de provincie in het windpark. Bovendien werd er vorig jaar ook SDE+-subsidie van de Rijksoverheid verkregen.

Met de uitspraak van de Raad van State mogen er in het Friese deel van het IJsselmeer ter hoogte van Breezand 89 windturbines komen, op zo’n 6,5 kilometer afstand van de Friese kust. Daarbij hoort ook de aanleg van een werk- en natuureiland van 2hectare. Tegen het windpark waren verschillende bezwaarmakers in beroep gekomen, waaronder watersportverenigingen en HISWA en natuurorganisaties zoals de IJsselmeervereniging.

De bezwaarmakers wezen op de mogelijke nadelige gevolgen van het windpark voor de scheepvaart en het watersporttoerisme en daarmee voor de werkgelegenheid van de watersportbedrijven rond het IJsselmeer. Maar uit onderzoeken blijkt dat het windpark de gebruiksmogelijkheden van het IJsselmeer naar verwachting niet verslechtert en daarom geen relevante effecten zal hebben op het toerisme en de werkgelegenheid. De windturbines staan zo ver van elkaar dat de recreatievaart er veilig tussendoor kan varen. Zeil- en motorvaartuigen gebruiken de locatie van het windpark maar beperkt, omdat de belangrijkste vaarroutes over het IJsselmeer het windpark niet doorkruisen. Uit de onderzoeken blijkt ook dat de gevolgen van het windpark op de windcondities voor de kust van Makkum naar verwachting beperkt zijn, aldus de hoogste bestuursrechter.

De bezwaarmakers vreesden daarnaast dat het windpark het Natura 2000-gebied IJsselmeer en de daar aanwezige vogels, vissen en vleermuizen aantast. Maar naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak hebben de ministers de zekerheid verkregen dat de ‘natuurlijke kenmerken’ van het gebied niet zullen worden aangetast door het windpark. Er is voldoende onderzoek gedaan naar de gevolgen van de komst van het windpark voor de natuurwaarden en de dieren die in en rond het IJsselmeer leven. (foto: Windpark Fryslân)

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!