Verkenning windenergie Voorst afgerond: niet 3, maar 2 windmolens

De verkenning naar windenergie op bedrijventerrein Voorst is afgerond. In de verkenning is onderzocht onder welke voorwaarden het opwekken van windenergie zou kunnen plaatsvinden. Het college van burgemeester en wethouders heeft kennisgenomen van de resultaten.

Scania, hogeschool Windesheim en Vereniging Blauwvinger Energie (SWB) hebben de wens om op genoemde locatie 3 windmolens te plaatsen en te exploiteren. Omwonenden, omliggende bedrijven en andere belanghebbenden zijn de afgelopen periode via een klankbordgroep betrokken bij de verkenning en hebben hierover een onafhankelijk advies opgesteld.

Eén van de conclusies van de verkenning is dat het op de voorgestelde locatie niet haalbaar is om de 3 windmolens binnen de geldende wettelijke normen te plaatsen. Een van de 3 molens, op gemeentegrond, kan niet worden gerealiseerd op de voorgestelde plek, omdat een naastgelegen bedrijf binnen een risicocontour valt van de windmolen. Vanwege regels voor externe veiligheid is dit niet toegestaan.

Het college van burgemeester en wethouders zal, in afwachting van een breed stadsgesprek (red. op 19 april) en het daaropvolgende raadsdebat over duurzame energie, niet inhoudelijk op de uitkomsten van de verkenning reageren. De circa 8.000 omwonenden van bedrijventerrein Voorst worden  via een brief op de hoogte gesteld van de afronding van de verkenning.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!