Windmolens A16 op plekken met minste geluidshinder

In het gebied langs de A16 tussen Moerdijk en Hazeldonk komen, geconcentreerd rond de verkeersknooppunten, 29 windmolens. Ze komen op locaties waar ze zo min mogelijk geluidshinder veroorzaken. Waardevolle natuurlandschappen worden ontzien.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben het voorkeursalternatief vastgesteld, op basis van een grotendeels eensluidend advies van de stuurgroep. In de stuurgroep zitten de gemeenten Breda, Drimmelen, Moerdijk en Zundert en de provincie Noord-Brabant. Ook vond constructieve ruggespraak plaats met een breed samengestelde klankbordgroep van betrokkenen. Het voorkeursalternatief wordt de komende maanden verder uitgewerkt tot een provinciaal inpassingsplan (bestemmingsplan). Begin 2018 start de inspraakprocedure en kan iedereen een zienswijze indienen. Volgens planning zijn de windmolens eind 2020 in gebruik.

Het voorkeursalternatief is tot stand gekomen na een uitvoerig onderzoeks- en trechteringsproces, in goed overleg met inwoners, dorps- en wijkraden, belangenorganisaties en volksvertegenwoordigers. Uit die overleggen bleek dat het minimaliseren van geluidshinder en slagschaduw het leidend criterium moet zijn bij de keuze van windmolenlocaties. Ook vroegen betrokkenen aandacht voor de positionering van windmolens in het landschap, het vrijwaren van belangrijke natuurgebieden en een goede verdeling van windmolens over de hele A16-zone. De gesprekspartners adviseerden verder te kiezen voor hoge windmolens, tot 210 meter tiphoogte, omdat deze een hoge opbrengst hebben. Daardoor zijn er minder molens nodig dan wanneer gekozen wordt voor lage molens.

In het deel van het A16-gebied ten zuiden van de Mark doen zich de grootste belemmeringen voor bij het vinden van goede locaties voor windmolens. Bij Hazeldonk komt volgens het voorkeursalternatief een rij van 6 windmolens aan de Zundertse kant van de A16, dicht tegen de snelweg aan, en tot maximaal 2 windmolens op het bedrijventerrein Hazeldonk. De 2 windmolens op Hazeldonk worden – in tegenstelling tot alle andere molens – niet hoger dan 150 meter. Daarmee zijn ze even hoog als de windmolens die daar in 2016 zijn gerealiseerd.

Op knooppunt Galder zijn 3 windmolens mogelijk aan de noordkant van de A58. Dit knooppunt biedt ook ten zuiden van de A58 kansen voor vormen van duurzame energie. De mogelijkheden daarvoor worden nog nader onderzocht.

Op knooppunt Princeville waren eerder ook 2 windmolens beoogd. Vanwege de aanvliegroute naar vliegbasis Gilze-Rijen is door TNO een radartoets gedaan. Uit de radartoets blijkt dat windmolens op deze plek niet mogelijk zijn. Op de locatie Nieuwveer zijn wel 2 windmolens mogelijk.

In het zeekleigebied ten noorden van de Mark doen zich minder belemmeringen voor en waren meerdere opties mogelijk. Op knooppunt Zonzeel is vanwege geluidsbelasting besloten het aantal windmolens te beperken tot 6. Daarvan komen er 3 ten oosten van de A16 op grondgebied van gemeente Drimmelen en 3 ten westen van de A16 op Moerdijks grondgebied.

Bij knooppunt Klaverpolder komt een dubbele rij windmolens ten oosten van de A16, waarvan 6 op het grondgebied van de gemeente Drimmelen en 4 op het grondgebied van de gemeente Moerdijk, in het gebied tussen de A16 en de spoorlijn.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!