Windmolens Bommelerwaard zijn ruimtelijk in te passen

Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Gelderland stellen aan Provinciale Staten (PS) voor om het provinciaal inpassingsplan Windpark Bommelerwaard-A2 vast te stellen. Uit het milieueffectrapport (MER) blijkt dat de windmolens voldoen aan de geldende milieunormen.

Aanvullend wordt in het inpassingsplan de eis opgenomen dat binnen een straal van 720 meter van de windmolens geen slagschaduw is toegestaan op gevoelige objecten, zoals woningen. GS is daarmee van mening dat het windpark tussen de A2 en het spoor ten zuidoosten van Zaltbommel ruimtelijk aanvaardbaar is.

Tegelijkertijd met het aangepaste inpassingsplan heeft GS ook ingestemd met de  beantwoording van de zienswijzen. In totaal zijn er 14 zienswijzen ingediend. De zienswijzen zijn samengevat en beantwoord in een zienswijzennota. Per zienswijze is aangegeven of deze leidt tot wijzigingen van het inpassingsplan. De belangrijkste wijziging is de stilstandregeling voor slagschaduw voor woningen binnen 720 meter van elke windmolen.

De provincie vindt het evenwichtig verdelen van lusten en lasten bij windparken belangrijk. Daarom stelt de Omgevingsvisie dat de initiatiefnemer participatiemogelijkheden moet bieden. Zo komt er een dorpsmolen waarin omwonenden financieel kunnen participeren. De opbrengsten van deze molen komen ten goede aan de deelnemers. Daarnaast biedt de initiatiefnemer in verband met mogelijke hinder en planschade een tegemoetkoming aan de direct omwonenden van het windpark. Ten slotte richt de initiatiefnemer een gebiedsfonds op voor het financieren van maatschappelijke doeleinden. De hoogte van dit budget is afhankelijk van de elektriciteitsopbrengst. De initiatiefnemer werkt dit gebiedsfonds verder uit.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!