Windpark De Groene Delta krijgt vergunning voor 2 windmolens

De vergunningen voor Windpark De Groene Delta zijn afgegeven. Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland hebben hiervoor het besluit genomen. Met deze vergunningen kan de verdere realisatie van het windpark dat bestaat uit 2 windmolens in gang gezet worden.

ENGIE streeft ernaar om medio 2020 groene stroom voor circa 5.000 huishoudens op te wekken met de windturbines op het terrein van de voormalige, kolengestookte Centrale Gelderland. De 2 windturbines worden aan de noordzijde van het terrein geplaatst. Deze plek is gekozen zodat de afstand tot woningen zo groot mogelijk is en het terrein in zijn geheel zo efficiënt mogelijk kan worden gebruikt voor toekomstige toepassingen.

Door de turbines te voorzien van een automatische slagschaduwregeling wordt voldaan aan de wettelijke normering voor slagschaduw. ENGIE beseft echter dat slagschaduw voor omwonenden een belangrijk aandachtspunt is en gaat daarom op vrijwillige basis maatregelen treffen die verder gaan dan de normering voorschrijft. Daarbij streeft ENGIE ernaar de slagschaduwhinder zoveel mogelijk terug te brengen tot nul uren slagschaduw op de nu relevante woninggevels.

Bij de selectie van het type windturbine is geluid een belangrijk criterium. In overleg met de klankbordgroep uit de omgeving is besloten om, in het geval van gelijke geschiktheid van meerdere typen windturbines, de voorkeur te geven aan het stilste type dat het ruimst binnen de wettelijke norm blijft.

ENGIE wil bewoners verder de mogelijkheid bieden om ook te delen in de ‘lusten’ van de windturbines. Door belanghebbenden is meegedacht aan 3 manieren om dit te realiseren. Ten eerste richt ENGIE  een omgevingsfonds op, dat geld beschikbaar zal stellen voor projecten in de omliggende wijken. Dit fonds zal gedurende de looptijd van 20 jaar naar verwachting een kwart miljoen euro verdelen over projecten die door vertegenwoordigers uit de omgeving worden geselecteerd. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om tegen een aantrekkelijk tarief herleidbare groene stroom af te nemen uit zowel het lokale zonne- als windpark.

Ten slotte ontwikkelt ENGIE momenteel een financieel product voor omwonenden, die willen mee-investeren in het windpark.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!