Windplan Blauw: voorstel voor onteigenen windmolens

Gedeputeerde Staten van Friesland hebben aan Provinciale Staten voorgesteld om het mogelijk te maken windmolens te onteigenen op het grondgebied van Windplan Blauw. Dit is bedoeld als uiterste redmiddel voor het geval het de initiatiefnemer niet lukt saneringsafspraken te maken voor alle 74 windmolens in het gebied.

Nuon en SwifterwinT werken samen onder de naam Windplan Blauw aan de ontwikkeling van een windpark in de noordwesthoek van Flevoland, in de gemeenten Dronten en Lelystad. Met de komst van het windpark worden de 74 huidige windmolens in het projectgebied vervangen door 61 (grotere) windmolens met meer vermogen.

Op dit moment zijn al voor 64 molens saneringsafspraken gemaakt en zijn er mondelinge afspraken over nog eens 6 windmolens. Maar er zijn nog 4 molens waarbij dit nog niet het geval is. Het moet zeker zijn dat alle molens tijdig gesaneerd zijn, anders kunnen de ministers van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) het rijksinpassingsplan niet vaststellen.

Nuon en SwifterwinT zullen zich tot het uiterste inspannen om alsnog afspraken te maken over de te saneren molens. De provincie gaat ervan uit dat dit tijdig gebeurt. Het voorstel van Gedeputeerde Staten is er dan ook op gericht om het middel van onteigening als allerlaatste redmiddel mogelijk te maken.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!