Zaltbommel wijst ambitieus participatieplan voor bewoners af

De gemeente Zaltbommel heeft tijdens de besluitvormende raadsvergadering het verzoek tot planologische medewerking voor een windpark van 3 windmolens tussen het spoor en de A2 afgewezen.

Dat terwijl Vereniging Windpark Bommelerwaard-A2, die het initiatief nam voor het windpark, een ambitieus participatieaanbod voor de omgeving indiende; een voorwaarde voor planologische medewerking. De vereniging stapt nu naar de provincie Gelderland voor het opstellen van een inpassingsplan. Windunie is adviseur van het windpark.

De afgelopen maanden is er herhaaldelijk overleg gevoerd tussen de vereniging en gemeentebestuurders over de voorwaarden voor een windpark met 3 windturbines. Er werden heldere toezeggingen gedaan over de eisen om draagvlak te verwerven voor het windpark. De vereniging diende daarop een voorstel in, waarbij de inwoners van de gemeente Zaltbommel en Maasdriel optimaal kunnen profiteren van het windpark. Dit voorstel zal straks ook bij de provincie worden ingediend.

Kern van het participatieplan is om van 1 van de 3 turbines een zogenaamde dorpsmolen te maken, die geheel voor bewoners wordt ontwikkeld en door henzelf wordt geëxploiteerd. De inwoners zijn volledig eigenaar van de dorpsmolen en ontvangen daar ook het rendement van.

Daarnaast biedt het participatieplan een regeling voor een Gebiedsfonds en een tegemoetkoming voor direct omwonenden in het plangebied. Ook een planschaderegeling is onderdeel van het participatieplan.

Nu de gemeente heeft besloten om geen planologische medewerking te verlenen, zal de vereniging de provincie Gelderland verzoeken om een inpassingsplan (bestemmingsplan) op te stellen. De provincie wordt dan het bevoegd gezag voor het windpark; dat betekent dat bewoners hun reacties en vragen tot de provincie moeten wenden. Als de provincie vervolgens instemt met het verzoek tot een inpassingsplan, zal de vereniging beginnen met het opstellen van de milieueffectrapportage en het ontwikkelen van de dorpsmolen.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!