Zuid-Holland wijst 23 nieuwe windlocaties aan voor regio Rotterdam/Haaglanden

Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland hebben 23 nieuwe locaties in de regio Rotterdam en 2 locaties in Haaglanden in ontwerp aangewezen waar uiterlijk in 2020 windenergie kan worden gerealiseerd.

Voor de Rotterdamse regio gaat het om een potentieel van 60 windturbines van circa 180 megawattpiek. De locaties in Haaglanden – Balij in Pijnacker-Nootdorp en Technopolis in Delft – zijn goed voor 5 windmolens met een potentieel van circa 8,4 megawattpiek.

De locaties zijn opgenomen in de ontwerpherziening van de Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM). Na een zienswijzeperiode in het voorjaar van 2017 maken Provinciale Staten na de zomer van 2017 een keuze en wijzen zij de locaties definitief aan. Met deze vaststelling maakt de provincie plaatsing van de turbines planologisch mogelijk. Gemeenten dienen dan hun bestemmingsplannen hierop aan te passen, zodat initiatiefnemers verder aan de slag kunnen met hun plannen voor realisatie van windturbines.

In de regio’s Rotterdam en Haaglanden zijn 45 locaties voor windenergie onderzocht. Op basis van het plan MER-onderzoek en provinciale ruimtelijke criteria zijn in totaal 11 locaties afgevallen. In het eindbeeld zijn de overige locaties op sommige plekken gebundeld, wat resulteert in 25 locaties. Met name de ruimtelijke en landschappelijke criteria hebben er in de Rotterdamse regio voor gezorgd dat windlocaties minder in open gebieden  en meer langs wegen en waterwegen zijn aangewezen.

Ook de locaties A12/De Balij en Technopolis zijn meegenomen in het plan MER-onderzoek. Uit het onderzoek blijkt dat beide locaties geschikt zijn dan wel geschikt te maken zijn voor windenergie.

Zuid-Holland heeft met het Rijk afgesproken 735,5 megawattpiek aan windenergie uiterlijk in 2020 op land te realiseren. Voor het overgrote deel hiervan sloot de provincie convenanten met gemeenten en andere partijen. Zo is er een overeenkomst voor 300 megawattpiek in het Rotterdams havengebied, 225 megawattpiek op Goeree-Overflakkee en 150 megawattpiek in de regio Rotterdam.

Eind 2013 bleek de opgave van 150 megawattpiek in de regio Rotterdam niet haalbaar met de oorspronkelijk aangewezen locaties in het convenant. De gemeenten en de provincie zijn gezamenlijk gaan zoeken naar mogelijkheden om de doelstelling te halen.

In december 2016 hebben de gemeenten in de voormalige stadsregio Rotterdam een gezamenlijke ‘handreiking’ bij de provincie ingeleverd met hun eigen voorstel  voor windlocaties. Die handreiking is onvoldoende gebleken om de convenantafspraken te kunnen nakomen. Op dit moment zijn deze locaties nog onderwerp van gesprek in de gemeenteraden. Ook komen gemeenten mogelijk nog met nieuwe locaties. Daarom kiest de provincie ervoor om in de ontwerp-VRM voorlopig alle locaties op te nemen met een potentieel van circa 180 megawattpiek die  op basis van het milieueffectonderzoek als geschikt zijn beoordeeld en passen binnen het provinciale ruimtelijke beleid.

De provincie wil na vaststelling van de partiële herziening van de VRM na de zomer van 2017 zo snel mogelijk overgaan tot realisatie. Daarom zal de provincie in 2017 streven naar een samenwerkingsovereenkomst met de gemeenten om tot afspraken te komen over de realisatie.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!