Gedeputeerde Staten Gelderland willen verplichte inpassingsplannen voor windmolens voorkomen

De Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland zijn verplicht mee te werken aan het opstellen van inpassingsplannen voor windmolens als gemeenten hier niet aan willen meewerken.

Echter, om in 2050 energieneutraal te zijn vinden GS draagvlak voor energiemaatregelen van groot belang.

Dit draagvlak is belangrijk omdat de energiemaatregelen zichtbare gevolgen hebben voor de omgeving. GS willen van deze verplichting af en werken aan een gezamenlijke lobby om dit te realiseren. Tot die tijd stellen zij voor om te onderzoeken of het mogelijk is een toets op draagvlak op te nemen in de omgevingsvisie, als voorwaarde voor initiatieven voor een provinciaal inpassingsplan bovenop de taakstelling van 230,5 megawattpiek windenergie in 2020. Dit antwoorden GS op een rondvraag van Provinciale Staten (PS).

Als een Gelderse gemeente weigert om windmolens ruimtelijk in te passen en die initiatiefnemer vraagt dit vervolgens aan de provincie, dan moet de provincie hieraan meewerken en mag zij alleen oordelen of deze windmolen ‘past in een goede ruimtelijke ordening’. ‘We staan achter onze taakstelling voor windenergie, maar willen van deze bepaling af. Want draagvlak is van belang maar we hebben geen mogelijkheden om die afweging mee te kunnen nemen, hoe graag we dat ook zouden willen.’

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!