Windenergie als hoop - veilige energiebron of risico?

De klimaatverandering wordt merkbaar en tegelijkertijd neemt de vraag naar energie snel toe. Het onderwerp windenergie is in Europa nog niet echt van de grond gekomen, hoewel wind wordt beschouwd als een veilige en schone energiebron van de toekomst. Er wordt vaak gesproken over risico’s, maar die zijn verwaarloosbaar in vergelijking met de risico’s van klimaatverandering. Verrassend genoeg houden mensen elders van risico’s, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de groeiende populariteit van online casino’s. Aanbieders als 777 zijn blij met grote groei. En het is voor hen ook belangrijk dat de energieproductie in de toekomst duurzamer wordt, want de vraag naar elektriciteit zal in de toekomst blijven stijgen.

Windenergie is niet alleen eenvoudig, maar ook efficiënt

Het potentieel van windenergie kan in een paar woorden worden uitgelegd. Wind, die ontstaat door volledig natuurlijke weersverschijnselen, wordt gebruikt om energie op te wekken. Hiervoor zijn windturbines nodig waarvan de rotoren in beweging worden gebracht door de invloed van de luchtbeweging. De aldus opgewekte energie wordt overgebracht naar een generator, die op zijn beurt elektriciteit produceert.

Windenergie is in feite geen noviteit van de burgermaatschappij, maar werd al in de Middeleeuwen bewezen. Graanmolens bijvoorbeeld waren vrijwel uitsluitend gebaseerd op windenergie en ook de scheepvaart (zeilschepen) werd er in belangrijke mate door beïnvloed. Tussen 1880 en 1970 gebruikte de mens voornamelijk fossiele grondstoffen voor energieproductie. Met de grote oliecrisis in de jaren zeventig werd men zich er echter opnieuw van bewust hoe gevaarlijk de afhankelijkheid van deze brandstoffen is.

Wind bestaat bijna overal; hij is elke dag aanwezig, vooral aan de kust. Windturbines zijn dus niet afhankelijk van de zon en worden beschouwd als een van de meest betrouwbare energiebronnen van de toekomst. Waren er maar niet de risico’s die verdere uitbreiding tot nu toe in de weg hebben gestaan.

Moeilijkheden door windenergie – deze uitdagingen en risico’s bestaan

Vogelsterfte, vleermuisvluchten of zelfs gevaren voor vliegtuigen? Er zijn argumenten van de tegenstanders van windenergie die deze energiebron demoniseren. Maar zijn de risico’s echt zo groot? Tenminste niet als er actief naar oplossingen wordt gezocht! Een probleem is zeker de betrouwbaarheid van de wind. Ook al is die voornamelijk elke dag aanwezig, de sterkte van de wind speelt ook een rol. Zonder wind = geen energie. Maar het doel hoeft niet te zijn om gemeenschappen en steden volledig zelfvoorzienend van windenergie te voorzien. Reeds een vermindering van fossiele energiebronnen gaat gepaard met een enorme winst voor het milieu.

Een ander argument van tegenstanders van windenergie is dat het moeilijk is op te slaan. In feite zijn er grote elektriciteitsopslagfaciliteiten nodig om het overschot aan opgewekte energie op te slaan. Daarvoor zou ruimte kunnen zijn in scheepscontainers aan de kusten. Maar in feite is de opslag van windenergie een van de grootste uitdagingen. Het vergt een uitbreiding van de technologie voor waterstofopslag, de verdere ontwikkeling van slimme netwerken voor intelligente besturing en efficiënte batterijsystemen. Dan kan ook deze horde worden overwonnen! 

Ook factoren als aanschafkosten en lawaai spelen een rol. Om de best mogelijke efficiëntie te bereiken, moeten windturbines op open land staan. Hierbij wordt gedacht aan de oceanen, maar ook aan hogere plaatsen zoals bergen. De aantasting van het landschap wordt hier herhaaldelijk als kritiekpunt genoemd. Het bouwen van windturbines in woonwijken is echter ook geen alternatief. Ze zijn lawaaierig, werpen schaduwen en brengen het risico van vogelaanvaringen met zich mee. Een mogelijke oplossing zijn windmolenparken op zee, maar die zijn duurder dan stations op land. Aangezien windturbines op zee echter een constantere en efficiëntere stroomopwekking mogelijk maken, zou dit de oplossing van de toekomst kunnen zijn!

Waarom windenergie de juiste weg is, ondanks alle risico’s

Er zijn verschillende duidelijke feiten die spreken voor de uitbreiding van windenergie. Op lange termijn is de mensheid afhankelijk van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen. Want met de digitalisering en de stijgende wereldbevolking is de vraag naar energie groter dan ooit tevoren. Hier volgt een overzicht van de belangrijkste voordelen die duidelijk voor windenergie spreken:

Duurzaamheid: wind ontstaat wanneer de atmosfeer wordt opgewarmd door de zon. Zowel wind als zon zijn natuurlijk, vervuilen het milieu niet en worden daarom beschouwd als de meest duurzame energieopwekkingsmethoden van allemaal.

Windenergie is schoon: Een windturbine produceert geen CO2 of smog en zorgt dus voor schone energieproductie. In tegenstelling tot kolencentrales hebben windturbines geen fossiele brandstoffen nodig voor hun werking. Een belangrijk doel van progressief klimaatbeleid is het verminderen van de CO2-voetafdruk van alle landen, en windenergie kan daarbij helpen.

Onafhankelijk van grondstoffen: Als landen geen grote grondstofvoorraden hebben, hoeven ze het niet zonder windenergie te stellen. De behoefte aan import neemt af zodra de energie niet meer hoofdzakelijk in conventionele centrales wordt opgewekt.

Meer banen dankzij windenergie: Het effect op de arbeidsmarkt mag niet worden onderschat. Hernieuwbare energie kan veel nieuwe banen opleveren, vooral in de windenergiesector.

Technologische vooruitgang: De huidige windturbines zijn veel efficiënter dan 30 jaar geleden. Aangezien vooruitgang niet slaapt, valt te verwachten dat turbines in de toekomst niet alleen kleiner, maar ook beter kunnen worden gemaakt. Dit vermindert de totale aanschafkosten en ook de benodigde ruimte.

Leven zonder windenergie – een onaangenaam scenario

Wat zou er eigenlijk gebeuren als een land als Nederland plotseling alle windturbines zou sluiten en in de toekomst niet meer op windenergie zou vertrouwen? Dan zou de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen drastisch toenemen. In Nederland zijn er natuurlijk weinig, de import zou toenemen en daarmee ook de afhankelijkheid van het buitenland.

Aangezien de markt voor fossiele brandstoffen voortdurend volatiel is, zouden ook de energieprijzen meer dan ooit fluctueren. Geopolitieke invloeden hebben altijd hun weerslag gehad op de energiemarkt, en door af te zien van windenergie zou het effect nog sterker zijn. Bovendien zou een belangrijke sector van de economie simpelweg verdwijnen. In Nederland werken veel mensen in de windenergie-industrie, en de trend is stijgend. Als die zou verdwijnen, zou het aantal werklozen in zeer korte tijd toenemen.

Wereldwijd zouden de gevolgen van het afstappen van windenergie desastreus zijn. We slagen er nu al niet in de klimaatdoelstellingen te halen en de klimaatverandering te stoppen. Wil de mensheid een kans maken op een leefbare planeet op lange termijn, dan is klimaatbescherming de enige oplossing. Een van de belangrijkste gebieden is en blijft energieproductie. Beter gisteren dan vandaag is het raadzaam de uitbreiding van hernieuwbare energiebronnen te stimuleren en hier is windenergie een van de belangrijkste factoren!

Conclusie: Risico’s zijn aanwezig, maar niet onoverkomelijk

Moed om risico’s te nemen is niet alleen nuttig bij het gokken! Ook politici en invloedrijke personen hebben moed nodig als het gaat om de transformatie van de energiesector. Natuurlijk brengt windenergie ook enkele uitdagingen en risico’s met zich mee. Maar in vergelijking met andere energieopwekkingsmethoden zijn de voordelen onvergelijkbaar groter!