Goeree-Overflakkee organiseert inloopavond windparken Blaakweg en Suyderlandt

De gemeente Goeree-Overflakkee organiseert op 14 maart een inloopavond over de windparken Blaakweg en Suyderlandt. Tijdens deze avond liggen de stukken voor belangstellenden ter inzage.

Het ontwerp bestemmingsplan ‘Windlocatie Battenoord’, de ontwerp omgevingsvergunning voor de bouw van 3 windmolens aan de kant van Nieuwe-Tonge (windpark Blaakweg) en de ontwerp omgevingsvergunning voor de bouw van 3 windmolens aan de kant van Oude-Tonge (windpark Suyderlandt) liggen vanaf 2 maart tot en met 12 april ter inzage.

Het ontwerp bestemmingsplan ‘Windlocatie Battenoord’ is opgesteld voor beide windparken en dient als ruimtelijke onderbouwing bij deze aanvragen. Het biedt het planologisch-juridisch kader voor de bouw van maximaal 3 windturbines bij windpark Blaakweg en maximaal 3 windturbines bij windpark Suyderlandt met een tiphoogte van minder dan 150 meter. Daarnaast maakt dit bestemmingsplan de realisatie van bijbehorende voorzieningen, zoals opstelplaatsen en toegangswegen mogelijk.

Voor de ontwikkeling van de 2 windparken is een gecombineerde plan- en project-milieueffectrapportage (MER) opgesteld. Dit betekent dat de MER is opgesteld voor zowel het bestemmingsplan als de omgevingsvergunning. In de MER worden de milieueffecten, onder andere op het gebied van geluid, slagschaduw, luchtkwaliteit, externe veiligheid en flora en fauna, van de voorgenomen activiteit onderzocht en vergeleken. Een passende beoordeling is niet noodzakelijk. De MER maakt onderdeel uit van het bestemmingsplan en vormt een bijlage bij de omgevingsvergunningen. (foto: Pixabay)

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!