Friesland vraagt reactie op windmolenplan Nij Hiddum-Houw

Provincie Friesland vraagt reacties op windmolenplan Nij Hiddum-Houw. Betrokkenen kunnen een reactie geven op de plannen voor het windmolenpark. Los hiervan komen er na overleg met de Omgevingsadviesraad (OAR) al een aantal aanpassingen.

De windmolens gaan minder geluid maken. Ook komt er geen slagschaduw op de gevels van omliggende woningen. Op verzoek van de OAR is daarnaast één van de windmolens geheel bestemd voor financiële participatie door de omgeving.

Het Rijk heeft met Friesland afgesproken in 2020 530,5 megawatt aan windenergievermogen te hebben gerealiseerd. Hieraan dragen de ontwikkelaars van het windpark Nij Hiddum-Houw bij. Het beoogde windpark Nij Hiddum-Houw omvat 9 windturbines bij de kop van de Afsluitdijk, in de gemeente Súdwest-Fryslân.

In een brief aan Provinciale Staten laten Gedeputeerde Staten weten dat de 36 extra megawatt van het windmolenpark nodig is om de doelen op het gebied van duurzame energie te halen. Een alternatief plan van de stichting Hou Friesland Mooi om een deel van de windenergie van Nij Hiddum-Houw te vervangen door zonne-energie is hierdoor volgens de provincie niet realistisch. GS wil wel kijken hoe ter plaatse te profiteren is van de combinatie van wind- en zonne-energie.

Het doel van het ter inzage leggen van de stukken is om de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken. Met de voorstellen van de OAR zijn hiervoor al belangrijke stappen gezet, waarvan GS heeft vastgelegd dat ze die in de plannen gaat verwerken.

Gedeputeerde Staten leggen de Milieueffectrapportage (MER), het ontwerp-Provinciaal Inpassingsplan (PIP) en de ontwerp-vergunning Wet Natuurbescherming tot en met 21 december aanstasande ter inzage. Bij de stukken ligt ook de ontwerp-omgevingsvergunning die B&W van Súdwest-Fryslân hebben vastgesteld, ter inzage. (foto: Siemens)

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!