Ontwerp-omgevingsvergunning voor 2 windmolens De Groene Delta Nijmegen

ENGIE wil op zijn terrein van de voormalige Centrale Gelderland 2 windmolens bouwen; windpark De Groene Delta. ENGIE heeft de provincie Gelderland gevraagd om een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan én bouwen.

Gedeputeerde Staten (GS) hebben het ontwerp-besluit vastgesteld voor het beoogde windpark in Nijmegen. Daarin concluderen zij dat  het windpark voldoet aan de eisen van een goede ruimtelijke ordening en aan de bouwkundige eisen. Iedereen kan in de periode van 13 september tot en met 24 oktober zienswijzen indienen. Op basis van ingediende zienswijzen neemt GS naar verwachting eind 2018 of uiterlijk begin 2019 een definitief besluit over de omgevingsvergunning.

Het huidige bestemmingsplan Nijmegen Kanaalhavens staat geen windmolens toe. Omdat de provincie het bevoegd gezag is voor het terrein van de voormalige elektriciteitscentrale, is het ook aan de provincie om een besluit te nemen over de windmolens. Onderdeel van de aanvraag van ENGIE is een uitvoerig onderzoek naar de milieueffecten. GS heeft deze onderzoeken getoetst op kwaliteit en volledigheid. GS concludeert in het ontwerp-besluit dat windpark De Groene Delta voldoet aan de wettelijke milieunormen. Wel neemt GS een aantal aanvullende voorschriften in de omgevingsvergunning op. Het gaat om aanvullende voorschriften voor onder meer het uiterlijk, de afmetingen en de veiligheid van de windturbines.

ENGIE heeft ook een vergunning en ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming bij de provincie aangevraagd. Dit in verband met de afstand tot het Natura 2000-gebied Rijntakken en de mogelijke effecten op beschermde diersoorten (met name vogels en vleermuizen). Uit het ecologisch onderzoek volgt dat de effecten van de windturbines op de natuur aanvaardbaar zijn. Om die reden heeft GS naast de ontwerp-omgevingsvergunning ook een ontwerp-besluit op grond van de Wet natuurbescherming genomen.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!