Zienswijzen leiden tot wijzigingen windpark Bijvanck

De zienswijzen op het ontwerp-inpassingsplan windmolens Bijvanck hebben geleid tot extra onderzoeken en aanscherpingen. De belangrijkste is het voorkomen van slagschaduw op gevels van huizen.

De Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland gaan met dit voorstel verder dan de wettelijke eis. GS is van oordeel dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening en stelt daarom Provinciale Staten voor om het inpassingsplan vast te stellen.

‘Over de uitkomst ben ik blij, over het proces minder. De 4 molens zijn ruimtelijk in te passen en dragen bij aan de taakstelling om 230,5 megawattpiek aan windmolens in Gelderland te realiseren. En dat is goed voor iedereen, want zo voorkomen we het gebruik van fossiele brandstoffen’, aldus gedeputeerde Jan Jacob van Dijk. ‘Over het proces ben ik minder tevreden vanwege de wettelijke plicht om dit inpassingsplan te moeten maken, waarbij ik geen rekening mag houden met weerstand.’

Er zijn 56 zienswijzen ingediend. Een aantal zienswijzen gaan in op het nut en de noodzaak van windmolens. Ook gaan een aantal zienswijzen in op de aantasting van het waardevolle open landschap. De 4 windmolens volgen op regionale schaal de oost-west richting van het landschap en voldoen aan de ruimtelijke eisen.

Naar verwachting bespreken Provinciale Staten (PS) dit inpassingsplan op 10 mei in de Statencommissie Economie, Energie en Milieu. Zij organiseren op 3 mei een hoorzitting. Daar kunnen belangstellenden inspreken over Windpark Bijvanck. Provinciale Staten communiceren daarover nog apart. Op 24 mei 2017 neemt PS een besluit over het inpassingsplan.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!