Provincie Noord-Holland stelt ontwerpvergunningen windpark Waardpolder vast

De provincie Noord-Holland heeft de ontwerpvergunningen en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen (VVGB) vastgesteld voor de herstructurering van Windpark Waardpolder. De sloop van de oude turbines en bouw van de nieuwe start naar verwachting in 2018.

De 19 windturbines die nu op de locatie staan, worden vervangen door 6 nieuwe turbines. De stukken liggen van 23 februari tot en met 6 april 2017 ter inzage.

Windpark Waardpolder is 1 van de 6 herstructureringsprojecten voor wind op land waarover is  besloten dat zij door kunnen naar de vergunningprocedure. Het windpark Waardpolder draagt bij aan de provinciale taakstelling voor Wind op land. In 2020 moet in Noord-Holland 685,5 megawattpiek opgesteld vermogen van windenergie op land worden gerealiseerd. De komende maanden nemen Gedeputeerde Staten (GS)ook een besluit over de ontwerpvergunning en de VVGB voor de andere beoogde windparken in Amsterdam, Velsen en Hollands Kroon.

Bij windpark Waardpolder gaat het om de herstructurering van een bestaand windpark. Alle 19 turbines die nu op de locatie staan worden vervangen door 6 nieuwe windmolens. Het huidige windpark heeft een vermogen van 250 kilowattpiek per turbine, een ashoogte van 31 meter en een rotordiameter van 31 meter. Het totale opgestelde vermogen is 4,75 megawattpiek. De 6 nieuwe windturbines hebben een ashoogte met een bandbreedte tussen de 117 -120 meter en een rotordiameter van 114 tot 132 meter. Het vermogen van de windturbines ligt tussen 3 megawattpiek en 5 megawattpiek per windturbine. Het totale opgestelde vermogen komt daarmee te liggen tussen 18 megawattpiek en 30 megawattpiek.

Na verwerking van de binnengekomen zienswijzen en de opmerkingen uit de Statencommissie RWW wordt de definitieve VVGB voorgelegd aan Provinciale Staten (PS). Na instemming van PS, kunnen GS de vergunningen definitief vaststellen. Daarna worden de definitieve besluiten ter visie gelegd. Belanghebbenden hebben daarbij 6 weken de tijd om in beroep te gaan bij de Raad van State. Met de vastgestelde vergunningen kan de initiatiefnemer SDE+ aanvragen.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!